در میـان اینهمـه دلتنــگی مـــن، بی انصافیستــــــ صدایتــــــ را دریغ کـردن

ایـــن همــه حســود بــودم و نمــی دانستـــم!

حسـادتـــــــــ می کنـــم

بـــه چشــم هــای آشنــا وقتـیکــه نگـاهتــــــ مـی کننــد

بــه رنگــــ دیــوار وقتـی اتفـاقـی سایـش بدنـتـــــ بـه پوستــش را حـس می کنــد

بــه آفتـابـــــ وقتــی بــا نــوازش آرام پوستتـــــ بــه تـــو گــرمـی مـی بخشــد

بـه برگـــ گیـاه وقتـی در گلـدان آرام گرفتـه و حرکتــــ تــو از کنـارش او را هیجان زده میکنــد

بــه تختـتــــ کـه همـه روزه بـه هــم آغــوشـی شبـتـــــ پـریشـان و بهــم ریختــه استــــــ

و بــه اتــاقتـــــ کــه لـذتـــــ بــودن بــا تـــو را همیشــه مـی چشــد

و بــه آیینــه اتــــ کــه هــر روز گــرمــی نگــاهـتـــــ را حـس مـی کنــد...

مـــن اینقــــدر عاشقـــــم...

+ تاریخ | یکشنبه 14 اسفند1390ساعت | 12:40 نویسنده | "من"

میخـــوام سعــی کنـــم دیگـــه ازتــــــــــ ننــــویســــم... امیــــدوارم اینبـــــار بتـــــونـــــم!!

+ بــرای اینهمـــه احســاس عــاشقــانــه ی مــن سکــوتـــــــ حــرفــــــــ قشنگــــی نبـــود...!

+ تاریخ | یکشنبه 15 اردیبهشت1392ساعت | 0:16 نویسنده | "من"

امــروز مثـــــ گـاهـی وقتــا، حــس خــوبــی نــداشتـــم از دیـدنتــــــ ! بــا چــه شــوقـی چشــام پــی تــــــ میگشتـــــ !

نمیـــدونـــم چــرا ایــــن روزا همــــه چـــی بـــرعکـــــس اتفــــاق مــی افتـــــــه؟!!

+ خـــدایـــــا خستـــــــه ام... مــی شنــــوی؟!!

+ تاریخ | شنبه 14 اردیبهشت1392ساعت | 1:53 نویسنده | "من"

ادعــــایِ بـــی تفـــاوتــــی سختـــــــــ استـــــــ

آن هـــم نسبتـــــــــ بـــه کســـی کــــه

زیبــــاتــــریـــن حـــس دنیــــا را

بـــا او تجــــــربــــــه کـــرده ای...!

+ بخـــدا سختهــــــ راحتــــــــ از کنـــارتــــــــ گــــذشتنـــــــ !

+ تاریخ | سه شنبه 10 اردیبهشت1392ساعت | 1:37 نویسنده | "من" |

روزهــایــی هستــــــ کــه چیــزی در وجــودتــــــ از هــم گسستـــه... چیــزی هستـــــ کــه تــو رو از درون نــابــود

میکنـــه... چیــزی کــه مثــل خــوره روحتــــــ رو میخـــوره... روزهــایــی هستــــــ کــه دنیــا سیــاهـــه... کــه دنیــا

دوستــــــ داشتنــی نیستـــــــــ ... و تـــو میــدونـــی کــه فقــط یــه نفــــر میتــــونــه تمــوم ایــن چیــزا رو ازتــــــــ

بگیــره... فقــط یــه نفــــــر و اون یـــه نفـــــر رو هـــم تـــو زنـــدگیتـــــــــ نــداری!!

+ تاریخ | شنبه 7 اردیبهشت1392ساعت | 1:8 نویسنده | "من"

بـــرای هــــر کســــی

یـــه اســــم تــو زنــــدگیـــش هستــــــــــ

کـــه تــا ابـــد هــر جـــایــی بشنــــوتـــش

نـــاخـــودآگــاه بـــرمیگـــرده بــه همـــون سمتـــــــــــ !

+ تاریخ | چهارشنبه 28 فروردین1392ساعت | 0:25 نویسنده | "من" |

در بهــــــاری کـــــه

پــــر از معجــــزه و احســـاس استــــــــ

هفتــــــــ سینـــــم

سیــــن ِ سیمـــایِ تــــو را کــــم دارد...

 

یـــه ســالم گــذشتــــــ ، زود ِ زود... بــاورم نمیشـــه!

+ خــدایــا شکــرتــــــــ ... بخــاطــر یــه ســالِ پــر از سلــامتــی، بــرکتـــــــ ، خــوشــی ...

+ خــدایـــا کمکـــــ کـــن بــا تحــویــل ســال نــو، مــن و دلــــم هــم متـحـــول شیــم...

+ امیـــدوارم امســالــم پـــر از تحــــول شیـــریـــن بــاشـــه...

+ یـــه زمستــــانـــم بــی تـــو گــذشتــــــ ... یــازده ســــال!!!

+ دوبــاره سفــره ِ عیــــدم از نبــــودن تــــو پــر استـــــــــــ !

+ ســال نـــوتــــون مبـــارکــــــــــ دوستــــان عــزیــز.

+ تاریخ | چهارشنبه 30 اسفند1391ساعت | 15:25 نویسنده | "من" |

صــدای پــای بهــار شنیـــده میشــود امــا دل مــن بهــاری جــداگــانــه میخــواهـــد...!

+ تاریخ | چهارشنبه 30 اسفند1391ساعت | 2:18 نویسنده | "من"

در زنـــدگـــی لحظــاتـــی هستنـــــد

کــه بــه صــد مــرگـــــِ سختــــــ تــر مـی ارزنــد!

خـــاطـــره ای شــــایــد...

رویـــــایــــــی...

اتفـــــاقـــــی...

+ تاریخ | دوشنبه 28 اسفند1391ساعت | 18:26 نویسنده | "من" |

ســـال نــــو مــی شـــــود...

روزهــا نــــو مــی شـــونـد...

دیــدارهـــا نـــو مــی شــونــد...

ای دل بیچــاره ام

تنهـــا زخــم کهنـــه ی تــــو،

از ســالهــا خــاطــره استــــــــ کــه

کهنـــه و کهنـــه تـــر مــی شــود!

+ تاریخ | شنبه 26 اسفند1391ساعت | 23:46 نویسنده | "من" |

وانمـــــود میکنـــی منـــو نمــی بینـــی در حــالیکـــه تمــام حــواستــــــ پیـــش منــــه!!

+ دیــدمتــــــ ... درستـــــ لحظــه ای کــه خــدا خــدا میکــردم ببینمتــــــ !

+ مثــل همیشــه از کنـار هــم گــذشتیـــم، بــدون اینکــه حتــی فــرصتــــ بشــه نگــاهتــــــ کنــــم!

چقــد کــوتــاهــن ایــن لحظــه هـا... لحظــه هــایـی کـه بخــاطــرش بــه خــدا التمــاس میکنــــم!

+ کـاش آدم یــه " تـــو " داشتـــــ کـه هـروقتـــــ از همــه چـی خستــه و نـاامیــد شــد، بگــه: مهـم اینـه

کـه تــــو هستـی بـی خیـــالِ دنیـــا...

+ دلتنگـی از نیمـه هـای شبـــــ وقتیکـه تیکـــ تـاکـــ عقـربـه هـا عمـق تنهـاییتـــو بـه رخ میکشــن، شـروع میشـه!

+ تاریخ | چهارشنبه 23 اسفند1391ساعت | 1:54 نویسنده | "من"

+ وقتــی هــــوام مثـــــ دل مــن ابـــری میشــه، دلـــم بـــودنتــــو میخـــواد... چیـــزی کــه هیـــچ وقتــــــ

تجــربــش نکــردم و نمیکنـــم!

+ دوبــاره حســـرتـــام یــادم اومــده...

+ کــاش لـااقــل یــه بــار بــودنتـــو تجــربــه میکــردم، شـایــد اونــی نیستـــی کــه مــن میخــوام... اون مـوقـع

گـذشتـن ازتــــ راحتــــ تــر بــود!

+ چتـــر نمیخـــواد هــوای بــارونــی! تــورو میخــواد لعنتــــی... مــی فهمـــی؟!

+ تاریخ | شنبه 19 اسفند1391ساعت | 16:4 نویسنده | "من"

خستـــه ام از ایــن روزا کـه هیچــی بــابـــــ میلــم اتفــاق نمـی افتــه... اینکـه چیــزیــو میخــوام امــا نمیشــه! 

+ امـــان از ایــن روزا کــه نــه مـی گــذرن، نــه بهتـــر میشـــن!

+ طلســــــم شــــده دیـــدنتــــــــــ !!!

+ نمیــدونــم چــرا ایــن حــس ِ لعنتـــی رهــام نمیکنـــه؟! امــا مــن کــه بــاورش نمیکنــــم...

+ تاریخ | جمعه 18 اسفند1391ساعت | 2:8 نویسنده | "من"

گـاهـی دوستـــــ دارم مـاهــی بــاشـم! مـاهـی حـافظـه اش شــش ثــانیــه استــــــ، بـی هیــچ خـاطــره ای...

+ کــاش فــرامــوش کــردنتـــــــــ آســـون بــــود!!!

+ اینــــکــه  "دل بــــه دل راه داره"  یــــه دروغ محضــــه!

+ تاریخ | یکشنبه 13 اسفند1391ساعت | 0:18 نویسنده | "من"

تــــــو مثــل خـــالکــــوبــــی شـــدی تــو تکــــــ تکــــــ ثــانیــــه هــام...

+ حســودی میکنــم بــه آینــه ی اتــاق تـــو... کـاش جـای اون آینــه بــودم، هـر روز تـــــو رو مـی دیــدمتــــــ !

+ نمیتــــونـــم دورتـــــــــ کنـــم لحظـــــه ای از تــو رویـــاهـــام!

+ تاریخ | جمعه 4 اسفند1391ساعت | 12:47 نویسنده | "من"

گـاهـی اوقـاتــــ مجبــوریـم قبـول کنیـم کـه بعضـی از آدمـا فقـط مـی تـونـن تـو قلبمـون بمـونـن نـه تــو زنـدگیمــون...

+ اگـه همـه ی آدمـای دنیـا کنـارتــــــ بـاشـن، همیشـه دلتنگـــ کسـی میشـی کـه نمینــونـی کنـارش بـاشـی...

+ تاریخ | چهارشنبه 2 اسفند1391ساعت | 23:23 نویسنده | "من"

دنیــــای عجیبـــی ستــــــــــ !

تــــو همـــه چیـــز مــن بـــاشــی

ولـــــی نبـــــاشــــی...!

+ تاریخ | دوشنبه 30 بهمن1391ساعت | 23:11 نویسنده | "من" |

پــــر از تنهــــاییــــــــم... ای کــــاش بـــودی!!

+ تاریخ | دوشنبه 9 بهمن1391ساعت | 17:5 نویسنده | "من"

بـــه چشـــم هــایتـــــــ بگــو نگــاهــم نکننـــــد... عــاشــق تـــر مــی شــــوم!!!!!!

+ دوســم نــداری امــا نمیتــــونــی از کنــارم بـی تفــاوتـــــ بگــذری... ایــن یعنــی چــی؟؟!

+ تاریخ | جمعه 6 بهمن1391ساعت | 23:44 نویسنده | "من"

دلــم سختـــــــــ مـی گیــرد

از ایــن روزهـــا...

از ثــانیـــه هــای تکــراری...

از خـــاطـــراتـــــــــ تهـــی...

از نگــاهــی کــه مــرا مـی بینـــد

امـــا مـــرا نمـی فهمــد...

+ تاریخ | پنجشنبه 5 بهمن1391ساعت | 23:13 نویسنده | "من" |

سختــه شـش مـاه نبینیــش... سختــه شـش مـاه دلتنگـی رو بـه جـون بخـری امـا وقتـی دیـدیـش هیچکـار

نتـونـی بکنـی... اینکــه فقـط مجبـور بـاشـی تمـام احسـاستـو بـریـزی تـو نگـاهتـــــ و فقـط نگـاهـش بکنـی!

+ تاریخ | جمعه 29 دی1391ساعت | 16:38 نویسنده | "من"

غبطــــه میخـــورم بــه حــال کســـایــی کــه کنــارتــــــــ نفـــس میکشــــن!!

+ تاریخ | دوشنبه 25 دی1391ساعت | 23:20 نویسنده | "من"

گــاهــی وقتـــا دلـــم فقـــط سنگینــــی نگــاهتــــــ رو میخـــواد... کــه زل بـــزنـــی بهـــم!!

+ از یـادم نمیــره خـدایـا... حتـی ایـن روزا کـه ازم دورش کـردی! تـو راهـی پیـش پـای دلـم بــزار...!

+ خــدایــا فقــط یــه ســوال: حکمتـــــــ اومــدنــش بــه زنــدگیــم چـی بـــود؟!!!

+ تاریخ | شنبه 23 دی1391ساعت | 23:43 نویسنده | "من"

بــا یکـــــ دنیـــا دلتنگــی، بــا همــهِ سـردرگمــی،

سپـــرده ام همــه چیـــز را دستــــــِ خــودش...

ایـــن ریــــش... و ایـــن قیچــــی...

میـــدانــم اگــــر " او " بخــواهــــد

همـــه چیــــز درستـــــــ میشـــود...

و هــرآنچــــه " او " خــــواستــــــــ

یعنـــی درستــــــ شــدنِ همــه چیــز...

و ایــن تنهــا نقطـه آرامشـــم و بزرگتـــریــن ِ آن استــــــ ...

+ تاریخ | دوشنبه 18 دی1391ساعت | 0:1 نویسنده | "من" |

ایـــن پستــــــ را سکــوتـــــــ میکنــم تـــو بنــویــــس!

تـــــــو بنــــــویــــس...

از دلتنگـــــی هــــــایتـــــــ ...

از دردهـــــایتـــــــ ...

از حـــرفــــــ هـــایتــــــــ ...

از هــرچـــه دلتــــــــ میگــــویـــد...

تـــو بنــویــس بــرایـــم!

 

منتظـــــرم....

+ تاریخ | شنبه 2 دی1391ساعت | 23:5 نویسنده | "من" |

یـــه یلــــدای بـــی تـــو هـــــم گــذشتــــــــ !

یلــدای پــارســال امیــد داشتــــم، امســال یلــدا رو بــا تــــو تجــربــه کنـــم... نشـــد... دوبـــاره نشــــد!

با تـــو بـــودن انقــدر بــرام دوره کـــه ایـــن امیـــد بـــرا ســال بعـــد، دیگــه تــو دلـــم مــرده!

+ الـــان، درستــــــ پنـــج مــاهــه کــه نـــدیـــدمتـــــــــ !

+ فقـــط خـــدا میــــدونـــه امشبـــــــ ، از ســر نــداشتنتــــــ چنــدبــار اشکـــــ تـــو چشـــام حلقــــه زد!

+ خــدایــا چــرا بــرا دلـــم کــاری نمیکنــــی؟ تـــو کــه همــه چیـــو میبینــــی...

+ تاریخ | جمعه 1 دی1391ساعت | 2:21 نویسنده | "من"

همیشــــه بــرایـــم ســوال استـــــــــ :

اگــــــر قــــــــرار بــــــود

روزی او را نــــــداشتـــه بــاشـــم،

چــرا خـــدا خــــواستــــــــــــ

کـــه دوستــــش داشتــــه بـــاشـــم؟!!

+ تاریخ | شنبه 25 آذر1391ساعت | 23:26 نویسنده | "من" |

یـــه جـــور خـــاصـــی دوستـــــــــ دارم... یـــه جـــور خـــاصـــی کــه هیــچ کــس نمیـــدونـــه!

+ و مـــن... چگـــونــــه بـــی تـــــو نگیـــرد دلــــم؟!

+ درستـــــــ وقتــایـی کــه پــی ِ دلخــوشـی میگــردی، یــه چیــزایــی پیــش میــاد کــه نـاامیـــدتـــرتــــــ میکنـــه!

اونــــوقتـــاس کــه نمیــــدونـــم چیکــار کنـــم؟! مثــــــ دیــوونــــه هـــا میشـــم...

+ تاریخ | جمعه 24 آذر1391ساعت | 0:45 نویسنده | "من"

اشکــــــام داره بـــا یــــاد تـــــــــــو میــــریــــزه...

+ امشبـــــــ دوبـــاره همـــه چــی رو دلـــم آوار شــده! حســرتــام... بــی عــدالتــی... تــرس از بـی سـرانجــامـی

عشقــم کــه بــه پـاکیــش ایمــان دارم... نبــودنتـــــ ... نــدیــدنتـــــ ... دلتنگیــــام... ایــن ده ســـال...

+ تاریخ | دوشنبه 20 آذر1391ساعت | 23:42 نویسنده | "من"

دلــــم آغـــوشـــی میخـــواد... نــــه زن بـــاشــــه، نــــه مـــــرد!

خــــدایــــا زمیـــــــن نمیــــــــای؟!!

+ خـــودتــــــــ آرامشـــو بـــه دلـــم بــرگــردون...

+ خــدایــا ایــن چــه حسیــه تـــو دلــم؟ میخــوام بـــاورش نکنــم امـا رهــام نمیکنـــه! عــذابــم میــده ایــن حـس...

+ تاریخ | دوشنبه 20 آذر1391ساعت | 1:14 نویسنده | "من"